Πολιτική Απορρήτου

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των συνεργατών, καθώς και των δεδομένων που συμπληρώνονται από τους γονείς/κηδεμόνες στις αιτήσεις εγγραφής των παιδιών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/879 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Πολιτική παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, και με τους τρίτους με τους οποίους μοιράζονται τα δεδομένα αυτά.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται και περιγράφουν ένα άτομο εν ζωή, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία, οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία). Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

  • Στοιχεία από τις πάσης φύσεως αιτήσεις (αιτήσεις για πρόσληψη, για έκδοση βεβαιώσεων, κ.λπ)
  • Στοιχεία που συμπληρώνουν και αποστέλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής χρησιμοποιούνται ενδεικτικά για τους ακόλουθους λόγους: μοριοδότηση αιτήσεων, προσδιορισμό οικονομικής συμμετοχής, επικοινωνία με τους γονείς / κηδεμόνες, ιατρικό ιστορικό του παιδιού, στατιστικοί λόγοι (χωρίς χρήση προσωπικών δεδομένων).
  • Στοιχεία που απαιτούνται για τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Δήμος Καλαμάτας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό καθώς και παιδιά και γονείς που αιτήθηκαν εγγραφή κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ελληνικής και ενωσιακής. Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή τους καταθέτοντας σχετικό αίτημα στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν της ανακλήσεως της.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή καθώς και σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα, αλλά και να ενημερώσει κατόπιν αιτήματος και να αξιολογήσει την αίτηση εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας.

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων.

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Δήμου Καλαμάτας και την υλοποίηση των σκοπών της επεξεργασίας, ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς την χρήση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες του να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό του. Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Δήμος Καλαμάτας τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στη διεύθυνση αλληλογραφίας: dpo@kalamata.gr. Έχετε, τέλος, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-30 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποίησης. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας στην διεύθυνση : https://kalamata.gr