Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την πλατφόρμα ikinder και την λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας με την παρούσα δήλωση επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό και όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και της πλατφόρμας ikinder με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση ο Δήμος Καλαμάτας επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους – δηλαδή τα προσωπικά τους δεδομένα (πδ) , καθώς και για την τυχόν διαβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους , για τον χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων , τα μέτρα προστασίας αυτών καθώς και ποια δικαιώματα έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, και πώς μπορούν να τα ασκήσουν.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση του Δήμου Καλαμάτας

1.Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων


Για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμασθε για την λειτουργία των βρεφονπιακών σταθμών συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας kalamata.ikinder ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας .
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης , αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ ) που εδρεύει στην οδό Αθηνών 99 ΤΚ 241 34 στην Καλαμάτα με τηλέφωνο επικοινωνίας Διεύθυνσης Πρόνοιας -Τμήμα Προσχολικής Αγωγής το : 27213 60765
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση paidikoi@kalamata.gr , με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Καλαμάτας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@kalamata.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αθηνών 99 ΤΚ 241 34 Καλαμάτα .Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

2. Πηγές Δεδομένων


Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και ειδικότερα:
(α) Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς (πχ όσα προβλέπονται ως προαπαιτούμενα δικαιολογητικά διαδικασίας εισδοχής και ένταξης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στον κανονισμό λειτουργίας αυτών στην ΥΑ 41087/ ΦΕΚ Β 4249/5.12.2017 και στην ΥΑ 77094 ΦΕΚΒ 4094/1.8.2022 )

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα , δηλαδή μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS για την ταυτοποίηση των εισερχομένων στην πλατφόρμα ikinder (μόνο ονοματεπώνυμο ,πατρώνυμο και ΑΦΜ) , μέσω των λειτουργικών cookies , και αρχείων καταγραφής (log files) μόνο για την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης του αιτήματος για μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request ) για την λειτουργία του πρωτοκόλλου https
(γ) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές, δηλαδή από άλλες δημόσιες αρχές καθώς ,από δημόσια προσβάσιμες πηγές
(δ)προσωπικά δεδομένα τρίτων που συλλέγουμε από τους αιτούντες την υπαγωγή των τέκνων τους στο πρόγραμμα βρεφονηπιακών σταθμών ( πχ ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας ετέρου γονέα , παιδιάτρου που παρακολουθεί το παιδί , ονοματεπώνυμο και στοιχεία αρμοδίου προσώπου για την παραλαβή του παιδιού προσωπικά δεδομένα μελών οικογένειας στην περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας για την μοριοδότηση )
ε)προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών κατόπιν αιτήσεως των γονέων ή κηδεμόνων τους.


3. Κατηγορίες Δεδομένων


Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε , είναι :
•ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κ.λπ.
• ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, όπως ιδίως δεδομένα που αφορούν την υγεία και δεδομένα που αφορούν την εθνοτική καταγωγή όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία ταυτότητας, διαβατηρίου ή αδείας παραμονής.
• ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ή καταδικών (για την περίπτωση που ζητείται μοριοδότηση βάσει μονογονεϊκότητας ενόψει κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα )

4. Σκοπός Επεξεργασίας
Οι λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, κατά περίπτωση, είναι:
• Να καταχωρίσουμε και να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις προς ένταξη στους βρεφονηπιακούς σταθμούς εφαρμόζοντας τη α σχετική κατά νόμον διαδικασία μοριοδότησης και κατανομής σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ,
• Να διαχειρισθούμε την λειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών εκτελώντας το κατά νόμον δημόσιο καθήκον μας
• Να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο,

5. Νόμιμες βάσεις Επεξεργασίας

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.1Α ΓΚΠΔ Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1Β ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία τυγχάνει απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1Γ ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία τυγχάνει απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή το Εθνικό Δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1Δ ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία τυγχάνει απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.1 Ε ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία τυγχάνει απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που τελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο Καλαμάτας ως υπεύθυνο επεξεργασίας .

Και σε ότι αφορά δεδομένα ειδικής κατηγορίας:

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 2Α ΓΚΠΔ Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ειδικής κατηγορίας (υγείας, εθνοτικής καταγωγής, κ.λπ.), για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 2Β ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εσωτερικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 2Γ ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί .

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 2Γ ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας , βάσει του δικαίου της ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων , ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου .

Σε ότι αφορά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα:

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΚΠΔ Όταν η επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το ενωσιακό ή εσωτερικό δίκαιο.

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Κοινοποίηση σε Τρίτους

O Δήμος Καλαμάτας δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας.
Επομένως δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη για λόγους εμπορικής προώθησης.
Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή τρίτους, που μας παρέχουν υπηρεσίες για την λειτουργία της πλατφόρμας I kinder και των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών .
Έχουμε δεσμεύσει συμβατικά τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να μη μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν τους δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες και έτσι δεν θα μοιρασθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα εκτός από εμάς, ενώ θα διατηρούν τα δεδομένα σας με ασφάλεια για την περίοδο που τους έχουμε υποδείξει.
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Τέτοια περίπτωση συντρέχει κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δυνάμει διατάξεων του Ενωσιακού ή Εσωτερικού Δικαίου.

Επομένως ο Δήμος Καλαμάτας θα κοινοποιήσει ή θα διαβιβάσει δεδομένα σας σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται:
• ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σας ως υποκειμένων των δεδομένων
ή

• ΕΝΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του Δήμου Καλαμάτας να κοινοποιήσει δεδομένα προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως.

8. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας

Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο κατά περίπτωση σκοπός επεξεργασίας . Μετά τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας , ο Δήμος Καλαμάτας . διατηρεί, σύννομα, τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση ,σύμφωνα με το ΠΔ 480/1985 ΦΕΚ Α/173 /14-10-1985 , επίσης όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με νομική του υποχρέωση, απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου Καλαμάτας .

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλόγως της νόμιμης βάσης στην οποία στηριζόμαστε για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
9.1 Δικαίωμα Πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε:
α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και
β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων
Για να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας εγγράφως με επιστολή στην έδρα του Δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση paidikoi@kalamata.gr στην διεύθυνση dpo@kalamata.gr Μπορεί να μην επιθυμείτε όλα τα προσωπικά δεδομένα που o Δήμος Καλαμάτας έχει για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε την διαδικασία αν μας διευκρινίζατε, επακριβώς, ποια δεδομένα θέλετε.
Όταν κάνετε αίτημα πρόσβασης (παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι απαραίτητο να περιλάβετε τις κάτωθι πληροφορίες:
• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
• Τυχόν πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας για να σας ταυτοποιήσει ή να σας διαφοροποιήσει από άλλους ανθρώπους με το ίδιο όνομα, όπως κωδικό κ.λπ.
• Λεπτομέρειες ή σχετικές ημερομηνίες που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε αυτό που χρειάζεσθε.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ;
Ο Δήμος Καλαμάτας δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, αν τα δεδομένα σας συμπεριλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου, εκτός όταν:
• Το άλλο πρόσωπο έχει συγκατατεθεί στην κοινοποίηση των δεδομένων του ή τυγχάνει εύλογο να σας χορηγηθούν οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του άλλου προσώπου.
• Για την λήψη της σχετικής απόφασης o Δήμος Καλαμάτας θα χρειασθεί να σταθμίσει το δικό σας δικαίωμα πρόσβασης έναντι των δικαιωμάτων του άλλου προσώπου αναφορικά με τις δικές του πληροφορίες.
Ο Δήμος Καλαμάτας δικαιούται επίσης να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης όταν είναι καταφανώς αβάσιμο ή καταχρηστικό.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να σας ενημερώσει και να αιτιολογήσει την απόφασή του Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ;


Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ένα μήνα για να απαντήσει στο αίτημά σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ίσως χρειασθεί επιπλέον χρόνο για να εκτιμήσει το αίτημά σας και μέχρι δυο μήνες για να σας απαντήσει. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο, ο Δήμος θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την αίτησή σας για ποιο λόγο χρειάζεται περισσότερο χρόνο.
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ . ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ;
Ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων θα σας παρασχεθεί δωρεάν. Ωστόσο, εάν το αίτημά σας τυγχάνει καταφανώς καταχρηστικά επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, ενδέχεται να σας επιβάλλει τέλος για τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με αυτό.

9.2 Δικαίωμα Ενημέρωσης
Επίσης έχετε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
• Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται ο Δήμος Καλαμάτας . τα δεδομένα σας
• Με ποιον τα μοιράζεται ή σε ποιόν τα κοινοποιεί
• Πόσο καιρό θα αποθηκεύει τα δεδομένα σας και πως έλαβε αυτήν την απόφαση
• Ότι έχετε τα δικαιώματα να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας να ζητήσετε την διαγραφή τους να εναντιωθείτε στην χρήση τους ή να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , όπως και ενημέρωση της πηγής των δεδομένων ή εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή εάν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

9.3 Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή.
Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας θα πρέπει να ενημερώσετε τον Δήμο Καλαμάτας ότι αμφισβητείτε την ορθότητα και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, να εξηγήσετε πως ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να τα διορθώσει και να μας παράσχετε σχετικά αποδεικτικά των ανακριβειών.
Όταν μας ζητήσετε την διόρθωση των στοιχείων σας, θα ελέγξουμε, επιμελώς, εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας προσκομίσετε και αυτών που κατέχουμε. Ακολούθως, θα σας ενημερώσουμε εάν τα έχουμε διορθώσει, διαγράψει ή εάν έχουμε συμπληρώσει τα δεδομένα. Στην περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, παρέχοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση της αρνητικής μας απάντησης. Εάν έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σε τρίτους, ο Δήμος Καλαμάτας . θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για την διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός αν αυτό αποβαίνει ανέφικτο ή προαπαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε σε ποιους αποδέκτες διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας.

9.4 Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο Δήμος Καλαμάτας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται:
• όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε, οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν,
• όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία και τέλος,
• εάν τα δεδομένα συνελέγησαν παράνομα ή όταν ήσασταν παιδί στο πλαίσιο παροχής επιγραμμικής (on-line) υπηρεσίας.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Δήμο Καλαμάτας . τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική του υποχρέωση ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Ο Δήμος Καλαμάτας . δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων και στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν η διατήρηση των δεδομένων είναι αναγκαία για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
• Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί νομική υποχρέωση.
• Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για λόγους δημοσίας υγείας.
• Όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
• Όταν η διαγραφή των δεδομένων σας θα δυσχέραινε σημαντικά η θα καθιστούσε ανέφικτη την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

9.5 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, όπως αναφέρεται παρακάτω στο 9.7 της παρούσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ΜΟΝΟ όμως στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν επικαλείστε την ανακρίβεια των δεδομένων σας και ο Δήμος Καλαμάτας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα
• Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
• Όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων.
• Όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και ο Δήμος Καλαμάτας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός του .
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης και συγκεκριμένα:
α. εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο Δήμος Καλαμάτας εξετάζει το αίτημα διόρθωσης ή
β. εάν ζητήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο Δήμος Καλαμάτας εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

9.6 Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον Δήμο Καλαμάτας , ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο . Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Δήμο Καλαμάτας να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα χωρίς αντίρρηση απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς, μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία).
• Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς.
• Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

9.7 Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον από πλευράς του Δήμου , περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Ο Δήμος Καλαμάτας , θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.8 Δικαίωμα στην μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Προφίλ

Εάν ο Δήμος Καλαμάτας χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
• Ο Δήμος Καλαμάτας , ως υπεύθυνος επεξεργασίας ,μπορεί νομίμως να λάβει τέτοια απόφαση, μόνον εάν μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή η εάν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το Εθνικό Δίκαιο και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου.
• Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί ως αναγκαία για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας, ήτοι του Δήμου Καλαμάτας . ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, ώστε ο Δήμος Καλαμάτας θα υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.
• Εάν ο Δήμος Καλαμάτας , προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας παράσχει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς) ή σε εύλογο χρόνο (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
o σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
o σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
o σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας,
o ενημέρωση σχετικά το δικαίωμα του υποκειμένου για εναντίωση, το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
• Δικαιούσθε στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής,
• Ο Δήμος Καλαμάτας , θα είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ είναι η συγκατάθεσή σας και αυτή ανακληθεί ή αν ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, και εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

10. Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας για το σχετικό ζήτημα ασκήσεως σχετικών δικαιωμάτων σας προς τον Δήμο Καλαμάτας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας κατόπιν γνωστοποίησης σε εσάς σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από τον Δήμο Καλαμάτας δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr).

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος Καλαμάτας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή, τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί, έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.
Προσέτι, για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία, προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα, με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

12. Αναθεώρηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις οι οποίες αναρτώνται στην σελίδα kalamata.ikinder.gr
Τελευταία Ενημέρωση 9-5-2023